Arbeidsongeschiktheid


De kans bestaat dat je in je leven één of meerdere keren voor langere tijd arbeidsongeschikt raakt door ziekte en/of ongeval. Eén op de zeven mensen tussen 35 en 65 jaar wordt 5 jaar of langer arbeidsongeschikt. De meest voorkomende oorzaken die leiden tot langdurige arbeidsongeschiktheid zijn rugproblemen, hart- en vaatziekten en artritis. De meeste mensen zijn in hun werkzame leven financieel gezien beter beschermd tegen inkomensverlies bij overlijden dan wanneer zij arbeidsongeschikt raken.

Zelfstandig ondernemer / DGA
Met een arbeidsongeschiktheidsverzekering kunnen zelfstandig ondernemers en dga's hun inkomen veilig stellen als zij door een ongeval of een ziekte (langdurig) arbeidsongeschikt worden. Als ondernemer loop je zowel zakelijk als privé grote financiële risico's bij arbeidsongeschiktheid, want de continuïteit van het bedrijf kan in gevaar komen en de kosten van levensonderhoud gaan ook gewoon door. Met een arbeidsongeschiktheidsverzekering ontvang je een uitkering zodat je je levensstandaard kunt handhaven en je wordt intensief begeleid door arbeidsdeskundigen en re-integratiespecialisten die je helpen als ondernemer weer snel aan de slag te kunnen.

Werknemer
Als je als werknemer arbeidsongeschikt langdurig wordt, is de kans groot dat je inkomen fors daalt. Het is belangrijk om eerst vast te stellen wat er via de werkgever is verzekerd als aanvulling op de wettelijke regelingen van loondoorbetaling bij ziekte gedurende de eerste twee jaar en de WIA-uitkering vanaf het derde jaar. Indien het netto besteedbaar inkomen bij arbeidsongeschiktheid ontoereikend is, zijn er verschillende manieren om individueel bij te verzekeren.


Naar boven ▲

Zelfstandig ondernemer


Elk jaar wordt een groot aantal ondernemers door ziekte of ongeval arbeidsongeschikt. Natuurlijk denk je hier zelf liever niet aan, maar de kans bestaat wel degelijk dat ook jij arbeidsongeschikt raakt. Als zelfstandig ondernemer of directeur-grootaandeelhouder heb je gèèn recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering van de overheid. Bij arbeidsongeschiktheid zal je eerst je eigen vermogen moeten opeten - inclusief de overwaarde van de eigen woning - voordat je in de bijstand belandt. De bijstandsuitkering bedraagt circa 90% van het netto minimumloon. Dat is vrijwel altijd ontoereikend waardoor je de veel gevallen in de financiële problemen kunt komen.  

Met een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) bescherm je je financiële positie en de continuïteit van je onderneming. Er zijn veel verschillen tussen arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, niet alleen qua premietarief maar ook op het gebied van de dekking. De premies en voorwaarden van AOV's van de diverse verzekeraars zijn zeer uiteenlopend van kwaliteit.

Bij de inrichting van de AOV gaat het om een afgewogen keuze van ondermeer verzekerde bedragen, eindleeftijd, eigen risico-termijn (wachtdagen), indexering, tariefkeuze (vast of leeftijdsafhankelijk), arbeidsongeschiktheidscriterium en uitkeringsdrempel.


Naar boven ▲

AOV keuzeEr zijn veel verschillen tussen arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (AOV's), niet alleen qua premietarief maar ook op het gebied van de dekking en begeleiding bij arbeidsongeschiktheid. De premies en voorwaarden van AOV's van de diverse verzekeraars zijn uiteenlopend van kwaliteit.

Bij het inrichten van de AOV gaat het in relatie tot het arbeidsongeschiktheidsrisico (AO-risico) om een afgewogen keuze van ondermeer :
- dekkingsvorm
- verzekerde bedragen
- eindleeftijd
- eigen risico-termijn (wachtdagen)
- indexering
- tariefkeuze (vast of leeftijdsafhankelijk)
- arbeidsongeschiktheidscriterium
- uitkeringsdrempel


Naar boven ▲

AOV fiscaalVeel zelfstandig ondernemers en dga's hikken aan tegen de premie van de arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV). Het is goed om te weten dat de premie van de AOV fiscaal aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting, waardoor afhankelijk van het schijventarief tot 49% van de betaalde premie minder inkomstenbelasting betaald hoeft te worden. De premie geldt namelijk als uitgave voor inkomensvoorzieningen.  

Door de wettelijke systematiek komen de betaalde premies wél ten laste van het inkomen, maar niét ten laste van de winst uit onderneming. Dat is gunstig, want daardoor blijft de winst relatief hoog, waardoor ook hieraan gekoppelde aftrekposten (zoals de MKB-winstvrijstelling en de zelfstandigenaftrek) voor een zo groot mogelijk bedrag benut kunnen worden.

Tegenover de belastingaftrek staat natuurlijk wel een toekomstig fiscaal nadeel. De uitkeringen zijn belast. Door de AOV-verzekeraars worden dus op de uitkering loonbelasting, premie volksverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet ingehouden.


Naar boven ▲

Advies en aanvraag voor AOV zelfstandige / dga

Monshouwer Financiële Diensten adviseert bij de keuze van de arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) en verzorgt de aanvraag van de nieuwe verzekering of wijziging van de bestaande verzekering.

In een schema/tijdlijn ziet het traject er als volgt uit :

Uitleg
Opdracht-
bevestiging

Inventarisatie
Analyse AO-risico
Klantprofiel
(wett.verpl.)

AOV
Advies
Offerte

Bespreken/
Financieel
platform
Factuur
Advies
Aanvraag
AOV
opmaken/indienen
Begeleiding
Controle
AOV
Acceptatie
Beheer/
Nazorg
Factuur
Aanvraag
                   
<----------------- adviestraject : benodigde tijdsbesteding -------------------> <--------- aanvraagtraject : benodigde tijdsbesteding  ------->

 

Plan van aanpak

We spreken van tevoren af wat we gaan doen en voor welk bedrag. In de opdrachtbevestiging staat het plan van aanpak (specificatie van de werkzaamheden) en onze kostenopgave.

We onderscheiden twee trajecten : het advies en de aanvraag. Bij arbeidsongeschiktheid zelfstandig ondernemers en dga's bestaat het advies uit inventarisatie en analyse van het arbeidsongeschiktheidsrisico (AO-risico) inclusief opmaak van het klantprofiel en uit advies van de arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV).

Wil je van het advies gebruik maken, dan kunnen wij vervolgens de aanvraag voor je verzorgen. Na het advies ben je echter ook vrij om de aanvraag zelf bij de aanbieder in te dienen.  In dat geval factureren wij uitsluitend de werkzaamheden van het advies.Vaste prijs

Wij vinden dat goed financieel advies voor iedereen bereikbaar moet zijn. Om die reden hebben wij bewust gekozen voor een lager tarief ten opzichte van het marktgemiddelde.

Wij werken op basis van fixed-price (vaste prijs). De vaste prijs is gebaseerd op ons uurtarief en de gemiddeld benodigde tijdsbesteding. We hanteren een uurtarief ad € 125,00 excl. BTW (tarief 2021) voor de vergoeding van onze werkzaamheden bij hypotheken. In overleg stellen we de benodigde tijdsbesteding vast.


Indien je de arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluit is er gèèn BTW verschuldigd. We factureren in twee termijnen : de eerste factuur (advies) volgt na afronding van het klantprofiel, het advies en de berekening en/of de offerte(s). De tweede factuur (aanvraag) volgt na aanvraag en bemiddeling van de arbeidsongeschiktheidsverzekering bij de aanbieder.

Voor beheer/nazorg en ondersteuning bij arbeidsongeschiktheid rekenen wij een vaste vergoeding ad € 375,00 per jaar (tarief 2021).

 Dienstverleningsdocument Risico's afdekken

Inzicht en expertise

De ervaring is dat de keuze en het afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ondernemers complex en veelomvattend is.  

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering is meer dan een periodieke uitkering die je nodig hebt voor inkomensaanvulling. Het is een nauw samenspel tussen persoonlijke wensen en eisen en het beheersen en uitsluiten van risico's. Het vergt inzicht en expertise op het gebied van de verzekerings markt en de fiscaliteit.

AOV-advies en AOV-aanvraag maken onderdeel uit van "Financiële planning" bij Monshouwer Financiele Diensten.Naar boven ▲

Beheer en nazorg AOV zelfstandige / dga

Zolang de arbeidsongeschiktheidsverzekering via ons kantoor loopt, heb je recht op beheer, nazorg en ondersteuning bij arbeidsongeschiktheid. In de premie van nieuwe arbeidsongeschiktheidsverzekeringen zit niet langer onze kostenvergoeding. Voor de werkzaamheden van beheer/nazorg en ondersteuning bij arbeidsongeschiktheid rekenen wij een vaste vergoeding ad € 375,00 per jaar (tarief 2021). 

Wij onderscheiden werkzaamheden die wij met regelmaat voor je verrichten en werkzaamheden die wij alleen voor je verrichten als je daadwerkelijk te maken krijgt met arbeidsongeschiktheid. Eenmaal in de drie jaar voeren wij een periodiek onderhoudsgesprek.


Beheer en nazorg

  invoeren relevante gegevens binnen administratie
  agenderen polis (optieclausule, contracttermijn)
   incasso en bewaken debiteurenrisico inclusief aanmaningen en eventuele afspraken betalingsregeling
  mutaties klantgegevens doorvoeren 
  adviseren en verwerken mutaties ten aanzien van de verzekering 
  doorgeven en toelichting mutaties in de polisvoorwaarden 
  onderhoudsgesprek: periodieke beoordeling of dekking overeenkomt met actuele behoefte van klant, bijvoorbeeld bij wijzigingen financiële positie, doelstellingen, sociale wetgeving
  gedurende de looptijd ondersteuning klant bij wens tot *Wijziging beroep *Voortijdig staken verzekering *Echtscheiding *Wijziging intermediair *Vragen van fiscale aard *Wijziging financiële situatie 
  werkzaamheden bij wijziging naamstelling aanbieder of nieuwe nummering polis/akte
  klant informeren over wettelijke wijzigingen/aanpassingen met mogelijke gevolgen voor polis

Ondersteuning bij arb.ong.

  opvang klant
  uitleg procedure 
  contact met aanbieder 
  contacten met arbeidsdeskundige, UWV en andere adviseurs klant 
  aanmaak dossier in verband met claim 
  controle dekking 
  digitale of fysieke kopie alle relevante stukken voor eigen archief 
  toezending stukken aan verzekeraar 
  controle noodzaak informeren rechtsbijstandverzekeraar 
  controle overige noodzakelijke informatie voor behandeling aanvraag uitkering 
  aanwezigheid/assistentie bij gesprek klant met arbeidsdeskundige 
  eventueel verzorgen afspraak medische keuring 
  informatie aan klant over inhoud en doelstelling medische keuring 
  informatie aan klant over recht als eerste kennis te nemen van resultaten en overleg wel of niet doorzetten claim
  controle uitkeringspercentage en eventuele bespreking arbeidsdeskundige t.a.v. ingenomen standpunt
  overleg en standpuntbepaling eis tot herkeuring 
  archivering dossier arbeidsongeschiktheidsverzekering

Onderhoudsgesprek AOV

  controleren wijzigingen in gezinssamenstelling, aard en omvang van de werkzaamheden, personeel, rechtsvorm van de onderneming, toe- of uittreden vennoten, vennootschapscontract
  controleren wijzigingen financiële positie: ontwikkeling inkomen t.o.v. vorig contactmoment, inkomensgevoeligheid voor marktontwikkelingen, erfenis/schenking in privé, aankopen in privé in relatie tot privé-vermogen, structurele verandering in uitgavenpatroon
  controleren wijzigingen financiële positie: ontwikkeling omzet van de onderneming t.o.v. vorig contactmoment, ontwikkeling eigen vermogen, kunstmatig laag houden van het inkomen in afgelopen jaren
  controleren wijzigingen doelstellingen: toekomstige beëindigingsdatum onderneming, ontwikkelen nieuwe activiteiten, overwegen grote aankoop in privé, overwegen grote zakelijke aankoop, sparen voor een concreet doel, is er aanleiding om verzekerd bedrag AOV aan te passen, zijn er groeiplannen voor de komende jaren
  controleren wijzigingen doelstellingen: zijn er groeiplannen voor de onderneming de komende jaren, consolideren of juist terugschakelen 
  controleren wijzigingen risicobereidheid: wijzigingen t.a.v. AO-risico, hoe perspectief arbeidsmarkt, gemakkelijk omscholen naar ander werk, acceptatiebereidheid ander werk buiten huidig beroep, inkomenstoets verzekeraar bij AO 
  controleren wijzigingen risicobereidheid: wat is bij AO overbruggingsperiode met andere inkomsten of vermogen dan uit onderneming, aanspreken financiële reserves, behoefte dekking aanpassen
  controleren wijzigingen kennis en ervaring: meer verdiept in aspecten eigen AOV, wat is periode te overzien voor bedrijf, verwachtingen marktontwikkelingen branche


Naar boven ▲

Deze site gebruikt cookies om de werking ervan te garanderen