Monshouwer Financieel Platform

   

Het Monshouwer Financieel Platform is opgenomen in Figlo.  Dit is een web-applicatie die de financiële situatie, wensen en mogelijkheden inventariseert en berekent, nu en in de toekomst. Het financieel platform biedt eenvoudig financieel inzicht, onderbouwd financieel advies en uitvoerige financiële planning, ondersteund in één systeem.  

Het platform is ontworpen om financiële vraagstukken inzichtelijk te maken en intuïtief toegang te geven tot complexe informatie.  Het platform is beschikbaar voor onze relaties en gericht op algemeen advies, hypotheekadvies, financiële planning (lang leven, kort leven, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid), fiscale advisering, echtscheidings- en vermogensadvies.

Monshouwer Financiële Diensten
MAAKT DE
FINANCIELE TOEKOMST
INZICHTELIJK EN
TOEGANKELIJK

 


Naar boven ▲

Efficiënt procesEen goed financieel advies hoeft maar een paar uur werk te kosten. Voorwaarde is dat de basisinformatie juist is, de inventarisatie van de financiële gegevens moet dan ook compleet zijn.  

De financiële inventarisatie kunnen wij gezamenlijk doen, maar je kunt ook zelf digitaal gegevens aanleveren en hiervoor zelf het nodige uitzoek- en invulwerk te verrichten. Is die informatie goed, dan kost het advies minder tijd en dus geld. Een prachtige toepassing binnen het Financiële Platform is de integratie van Nibud-(referentie)cijfers.

Met behulp van het Monshouwer Financiële Platform kunnen we een soepel adviestraject inrichten en aldus met een efficiënt proces werken. Indien gewenst geven wij onze relaties toegang tot hun gegevens, en kunnen zij zelf mutaties in hun online platform doorvoeren, waarvan wij dan een melding ontvangen.

 


Naar boven ▲

Tarief / kosten

130221 Figlo

Voor het gebruik van het Financieel Platform geldt een eenmalige bijdrage ad € 121,00 (inclusief 21% BTW, tarief 2020). Daarmee krijg je onbeperkt toegang tot Financieel Platform. Er zijn er geen verdere (abonnements)kosten. 

Het Financieel Platform zorgt voor financieel inzicht en biedt toegevoegde waarde in onze relatie met jou als klant. Je wordt je bewust van belangrijke zaken in het leven. Door de voortdurende actualisatie van het platform ontstaat voortschrijdend inzicht bij bepaalde wensen of doelstellingen (financial life-planning), of bij opeenvolgende wijzigingen van fiscale en sociale regelgeving die de overheid doorvoert.

Als financieel planner kunnen wij je van dienst zijn met advies- en analysewerkzaamheden. Dit doen wij bij voorkeur gezamenlijk met de klant, op huisbezoek met beamer danwel bij ons op kantoor. 

Het gezamenlijk financieel inventariseren, het in samenhang beoordelen van de financiële en verzekeringszaken, het berekenen en doorspreken van de analyses, scenario's en oplossingsrichtingen verrichten wij op declaratiebasis. Voor de kosten van onze werkzaamheden rekenen wij € 115,- per uur exclusief BTW (tarief 2020). Wij willen elke klant op zijn eigen niveau en wensen begeleiden. Ons motto is wat je zelf kunt doen, daar hoef je niet voor te betalen. Afhankelijk van de situatie, de eigen voorbereiding van de klant, kunnen wij in 2 à 3 uur de financiële situatie op hoofdlijnen inzichtelijk maken. 

Van tevoren spreken we af welke werkzaamheden we gaan doen en welke kosten wij daarvoor rekenen op basis van fixed-price (vaste prijs) gebaseerd op de benodigde tijdsbesteding en ons uurtarief.


Naar boven ▲

Versie nieuws01-01-2020
- wetgeving per 2020 : vervroegde invoering van het tweeschijvenstelsel, nieuwe belastingpercentages en sociale uitkeringen
- wijzigingen uit het Belastingpakket die pas ná 2020 effect zullen hebben, zoals de daling van het eigenwoningforfait, versnelde afbouw van de aftrekbeperking voor de kosten eigen woning en versobering zelfstandigenaftrek
- aanpassing Nationale Hypotheek Garantie 2020
- wijzigingsregeling hypothecair krediet 2020

01-07-2019
- De sociale zekerheid cijfers zoals die gelden per 1 juli 2019 zijn doorgevoerd. Het betreft hier bedragen voor ANW-, AOW- en IOAW-uitkeringen, alsmede het brutominimumloon en het maximum dagloon. Ook de bedragen van de kinderbijslag zijn gewijzigd.
- Op 17 juni is het wetsvoorstel ingediend over de temporisering van de verhoging van de AOW-leeftijd. De Tweede Kamer heeft al ingestemd met dit voorstel en ligt ter goedkeuring bij de Eerste kamer. De aanpassingen uit de Wet temporisering verhoging AOW-leeftijd zijn verwerkt in het Figlo Financieel Platform. Voor de jaren 2020 en 2021 blijft de AOW-leeftijd 66 jaar en 4 maanden. Vervolgens zal de AOW-leeftijd in 2022 stijgen naar 66 jaar en 7 maanden en in 2023 naar 66 jaar en 10 maanden. In 2024 wordt de AOW-leeftijd 67 jaar. Vanaf 2025 is de ontwikkeling van de AOW-leeftijd gekoppeld aan de resterende levensverwachting op 65 jaar.

01-01-2019
- update tarieven en rekenregels voor de inkomstenbelasting en de sociale zekerheid (AOW, ANW, WIA en WW)
- tweeschijvenstelsel vanaf 2019
- aanpassing heffingskortingen
- belastingtarief aanmerkelijk belang
- aanpassing grondslag berekening MKB-winstvrijstelling
- verloop van het eigenwoningforfait
- voorwaarden en normen NHG 2019
- wijzigingsregeling hypothecair krediet 2019

11-11-2018 Figlo Platform November 2018
- vrij besteedbaar vermogen invoeren in Hypotheekacceptatietoets
- verbouwingsdepot en bedrag invoeren in hypotheekplan
- invoermogelijkheid van partnerpensioen voor en na de AOW-datum partner
- uitbreiding overzicht Loan-To-Income (LTI)
- voortzetting hypotheekaflosproduct vereenvoudigd

15-01-2018 Figlo Platform Januari 2018
- aanpassing belastingplan 2018 en aanpassingen in de sociale zekerheid per 1 januari 2018
- op de persoonskaart wordt de AOW-leeftijd op basis van de levensverwachting nu ook met de nieuwe, op 22 december 2017 gepubliceerde tabel berekend
- WIA en WW bepaald op basis gezamenlijk inkomen van meerdere loondiensten
- de sterftetafel GBMV 2011-2016 is opgenomen en beschikbaar voor actuariële berekeningen voor pensioenen en verzekeringen
- uitgebreider inzicht in de samenstelling en het verloop van het resterend budget


Naar boven ▲

Inloggen

160315 Inloggen MijnKluis 121107 Figlo1
Monshouwer Financieel Platform
Mijn Kluis
klik op de afbeelding om in te loggen


Monshouwer Financieel Platform
Figlo Advisor (Have)
klik op de afbeelding om in te loggen
Let op : optimale werking via webbrowser
Internet Explorer met Silverlight

Naar boven ▲

Deze site gebruikt cookies om de werking ervan te garanderen