di 07 juli 2015

Beheer en nazorg AOV zelfstandige / dga

Zolang de arbeidsongeschiktheidsverzekering via ons kantoor loopt, heb je recht op beheer, nazorg en ondersteuning bij arbeidsongeschiktheid. In de premie van nieuwe arbeidsongeschiktheidsverzekeringen zit niet langer onze kostenvergoeding. Voor de werkzaamheden van beheer/nazorg en ondersteuning bij arbeidsongeschiktheid rekenen wij een vaste vergoeding ad € 380,00 per jaar (tarief Juli 2015). 

Wij onderscheiden werkzaamheden die wij met regelmaat voor je verrichten en werkzaamheden die wij alleen voor je verrichten als je daadwerkelijk te maken krijgt met arbeidsongeschiktheid.  Eenmaal in de drie jaar voeren wij een periodiek onderhoudsgesprek.

Zolang de arbeidsongeschiktheidsverzekering via ons kantoor loopt, heb je recht op beheer, nazorg en ondersteuning bij arbeidsongeschiktheid. In de premie van nieuwe arbeidsongeschiktheidsverzekeringen zit niet langer onze kostenvergoeding. Voor de werkzaamheden van beheer/nazorg en ondersteuning bij arbeidsongeschiktheid rekenen wij een vaste vergoeding ad € 380,00 per jaar (tarief Juli 2015). 

Wij onderscheiden werkzaamheden die wij met regelmaat voor je verrichten en werkzaamheden die wij alleen voor je verrichten als je daadwerkelijk te maken krijgt met arbeidsongeschiktheid.  Eenmaal in de drie jaar voeren wij een periodiek onderhoudsgesprek.

Beheer en nazorg

  invoeren relevante gegevens binnen administratie
  agenderen polis (optieclausule, contracttermijn)
   incasso en bewaken debiteurenrisico inclusief aanmaningen en eventuele afspraken betalingsregeling
  mutaties klantgegevens doorvoeren 
  adviseren en verwerken mutaties ten aanzien van de verzekering 
  doorgeven en toelichting mutaties in de polisvoorwaarden 
  onderhoudsgesprek: periodieke beoordeling of dekking overeenkomt met actuele behoefte van klant, bijvoorbeeld bij wijzigingen financiële positie, doelstellingen, sociale wetgeving
  gedurende de looptijd ondersteuning klant bij wens tot *Wijziging beroep *Voortijdig staken verzekering *Echtscheiding *Wijziging intermediair *Vragen van fiscale aard *Wijziging financiële situatie 
  werkzaamheden bij wijziging naamstelling aanbieder of nieuwe nummering polis/akte
  klant informeren over wettelijke wijzigingen/aanpassingen met mogelijke gevolgen voor polis
   

Ondersteuning bij arb.ong.

  opvang klant
  uitleg procedure 
  contact met aanbieder 
  contacten met arbeidsdeskundige, CWI en andere adviseurs klant 
  aanmaak dossier in verband met claim 
  controle dekking 
  digitale of fysieke kopie alle relevante stukken voor eigen archief 
  toezending stukken aan verzekeraar 
  controle noodzaak informeren rechtsbijstandverzekeraar 
  controle overige noodzakelijke informatie voor behandeling aanvraag uitkering 
  aanwezigheid/assistentie bij gesprek klant met arbeidsdeskundige 
  eventueel verzorgen afspraak medische keuring 
  informatie aan klant over inhoud en doelstelling medische keuring 
  informatie aan klant over recht als eerste kennis te nemen van resultaten en overleg wel of niet doorzetten claim
  controle uitkeringspercentage en eventuele bespreking arbeidsdeskundige t.a.v. ingenomen standpunt
  overleg en standpuntbepaling eis tot herkeuring 
  archivering dossier arbeidsongeschiktheidsverzekering
   

Onderhoudsgesprek AOV

  controleren wijzigingen in gezinssamenstelling, aard en omvang van de werkzaamheden, personeel, rechtsvorm van de onderneming, toe- of uittreden vennoten, vennootschapscontract
  controleren wijzigingen financiële positie: ontwikkeling inkomen t.o.v. vorig contactmoment, inkomensgevoeligheid voor marktontwikkelingen, erfenis/schenking in privé, aankopen in privé in relatie tot privé-vermogen, structurele verandering in uitgavenpatroon
  controleren wijzigingen financiële positie: ontwikkeling omzet van de onderneming t.o.v. vorig contactmoment, ontwikkeling eigen vermogen, kunstmatig laag houden van het inkomen in afgelopen jaren
  controleren wijzigingen doelstellingen: toekomstige beëindigingsdatum onderneming, ontwikkelen nieuwe activiteiten, overwegen grote aankoop in privé, overwegen grote zakelijke aankoop, sparen voor een concreet doel, is er aanleiding om verzekerd bedrag AOV aan te passen, zijn er groeiplannen voor de komende jaren
  controleren wijzigingen doelstellingen: zijn er groeiplannen voor de onderneming de komende jaren, consolideren of juist terugschakelen 
  controleren wijzigingen risicobereidheid: wijzigingen t.a.v. AO-risico, hoe perspectief arbeidsmarkt, gemakkelijk omscholen naar ander werk, acceptatiebereidheid ander werk buiten huidig beroep, inkomenstoets verzekeraar bij AO 
  controleren wijzigingen risicobereidheid: wat is bij AO overbruggingsperiode met andere inkomsten of vermogen dan uit onderneming, aanspreken financiële reserves, behoefte dekking aanpassen
  controleren wijzigingen kennis en ervaring: meer verdiept in aspecten eigen AOV, wat is periode te overzien voor bedrijf, verwachtingen marktonwikkelingen branche